9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

9:00 - 16:00

Program Birou: Luni - Vineri

Sunați acum pentru programări

Facebook

Linkedin

 
Gociu & Asociatii > Blog  > ANGAJARE LUCRĂTOR NON-EU ÎN ROMÂNIA

ANGAJARE LUCRĂTOR NON-EU ÎN ROMÂNIA

Rezumat: Pornind de la existența crizei de pe piața muncii din România, întrucât potrivit angajatorilor, 81% dintre angajatorii din România întâmpină dificultăți în ocuparea posturilor vacante, cauzele fiind reprezentate de numărul insuficient de candidați disponibili pe piață (41%), lipsa de cunoștințe profesionale specifice (22%) și lipsa experienței necesare pentru postul vizat (16%), raportat la majorarea șarjei de angajați străini care pot lucra în România (20 000 în 2019) analizăm pașii necesari angajării unui lucrător non-EU, în România.

Cuvinte cheie: lucrător non-EU, șarjă, criza pe piața muncii, angajator, angajat, posturi vacante, aviz de angajare, lucrător permanent.

Pasul 1.

AVIZUL DE ANGAJARE PENTRU LUCRĂTOR PERMANENT dă dreptul angajatorului să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.

Condiții pentru angajator.
În vederea angajării unui cetățean non-UE, angajatorul trebuie să îndeplinească câteva condiții:

Are achitate la zi obligațiile către bugetul de stat
Desfășoară activități compatibile cu funcția pentru care se solicită încadrarea în muncă a străinului
Să nu fi fost sancționat pentru muncă nedeclarată sau angajare ilegală în ultimele 6 luni.
Condiții pentru angajat
Locurile de muncă nu pot fi ocupate de cetățeni români, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenți permanenți pe teritoriul României
Sunt îndeplinite condițiile speciale de pregătire profesională, experiență în activitate și autorizare
Este apt din punct de vedere medical
Nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea care urmează a fi prestată
Se încadrează în contingentul anual aprobat de Guvernul României, prin Hotărâre.
Acte necesare:

Angajator:

Certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie şi în original
Certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului, din care să rezulte că nu au fost înregistrate mențiuni privind deschiderea procedurii falimentului
Certificatul de atestare fiscalã emis de administraţia finanţelor publice în a carei rază teritorialã angajatorul își are sediul social, privind achitarea obligaţiilor cãtre bugetul de stat pe ultimul trimestru
Adeverință eliberață de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei raza teritorialã își are sediul angajatorul, cu privire la forța de munca disponibilã pentru locul de muncă vacant comunicat de angajator potrivit dispoziţiilor legale, cu cel mult 60 de zile anterioare depunerii cererii
Fişa postului, organigrama angajatorului cu prezentarea funcţiilor ocupante şi vacante
Dovada publicãrii prin mijloace de informare în masă din România a unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant
Ofertă fermă de angajare
Copia procesului-verbal întocmit în urma selecţiei realizate pentru ocuparea posturilor vacante din care să rezulte și faptul că străinul pe care angajatorul intenționează să-l încadreze în muncă îndeplinește condițiile de pregătire profesională și experiență în activitate prevăzute de legislația în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă
Cazierul judiciar al angajatorului

Străin:

Declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională
Curriculum vitae si două fotografii tip 3/4 ale străinului, care poate conţine şi declaraţia pe propria răspundere a străinului că este apt din punct de vedere medical pentru a fi încadrat în muncă şi că are cunoştinţe minime de limba română sau cunoaște o limbă de circulație internațională (în această situaţie nu se va solicita documentul prevăzut la pct.1)
Cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeași valoare juridică eliberat de autoritățile din țara de origine sau reședința tradus şi legalizat
Copia documentului de trecere a frontierei, valabil, al străinului (Pașaportul valabil, cu care intenționează să intre în România)
Taxe:

100 euro pentru angajat permanent
25 euro pentru sezonier sau care are drept de ședere în țară.
Termen de soluționare:

30 zile care poate fi prelungit cu maxim 15 zile.
Pasul 2. Obținerea de către străin a vizei de lungă ședere pentru angajare de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, din țara de rezidență a angajatului străin.

Lista se regăsește aici: http://www.mae.ro/romanian-missions.

Pentru unele țări nu este necesară viza, în funcție de acordurile, încheiate de România, lista se regăsește aici:

http://www.mae.ro/node/1470

Termen de soluționare: 10 zile de la data depunerii

Taxe: 120 Euro

Acte necesare pentru obținerea vizei:

Copia avizului IGI
Dovada mijloacelor de întreținere la nivelul salariului de bază minim brut pe țară pentru întreaga perioadă înscrisă în viză – un extras de cont recent din care să rezulte că deține aproximativ 1100 Euro în cont.
Certificat de cazier judiciar sau alt document cu aceeași valoare juridică, eliberat de autoritățile din statul de domiciliu ori reședință, și după caz, apostilat sau supra-legalizat
Asigurarea medicală pe perioada valabilității vizei
Deși nu ar trebui, se poate să ceară și: dovada asigurării condiţiilor de cazare de natură să îi asigure un nivel de trai adecvat pentru toată durata şederii preconizate, sub forma unei rezervări ferme la o unitate de cazare, a unui act de proprietate ori de închiriere a unei locuinţe în România pe numele solicitantului sau a unei declaraţii autentificate privind asigurarea condiţiilor de cazare adecvată pentru solicitant, dată de titularul unui drept de proprietate sau de folosinţă a unei locuinţe de pe teritoriul României.
Viza de lungă ședere se acordă pentru o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii.

Pasul 3. Obținerea permisului unic.

După intrarea in România trebuie obținut un permis unic. Documentele se depun de către solicitant personal (i se va prelua si imaginea) la formațiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care locuiește, cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea dreptului de ședere acordat de viză.

Permisul de ședere are valabilitatea de 1 an.

Acte necesare:

▪ Cerere

▪ Documentul de trecere a frontierei (pașaportul, titlul de călătorie etc.) în original și copie

▪ Dovada deținerii legale a spațiului de locuit în original și copie

▪ Contractul individual de muncă

▪ Salariul înscris

▪ Adeverința medicală

Print screen din registrul general de evidență a salariaților la secțiunea unde se regăsesc date despre contractul individual de muncă, semnat de către angajator

▪ Alte taxe:

Taxele pentru obținerea permisului de ședere sunt:

– contravaloarea (în lei) a 120 EURO taxa consulară – se achită la Trezorerie/CEC BANK S.A., în contul bugetului de stat cu nr.20330102;

– 259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere, se achită în contul CNIN RO10RNCB0082044172830514 la orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Române S.A.

Taxa pentru prelungirea permisului de ședere (anual):

259 RON reprezentând contravaloarea permisului de ședere, se achită în contul CNIN RO10RNCB0082044172830514 la orice unitate teritorială a Băncii Comerciale Române S.A.
Termen de soluționare:

30 de zile de la data depunerii acesteia.
În cazul in care sunt necesare verificări suplimentare, termenul de soluționare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile.
Permisul unic se reînnoiește cu cel puțin 30 de zile înainte de expirarea celui anterior.

Analiză costuri/per angajat: 100 Euro (taxă IGI) + 120 Euro (obținerea vizei) + 120 Euro + 259 lei (obținerea permisului de ședere) = 340 Euro+340 lei.

Nu include costuri mici, cum sunt: asigurare de sănătate angajat pentru perioada vizei, , eventuale costuri pentru obținerea adeverinței eliberată de agenţia pentru ocuparea forţei de munca, certificate constatatoare ORC, ANAF, publicarea în ziar a unei oferte de muncă.

Analiză perioadă pentru obținerea documentelor: 30-45 zile, obținerea avizului IGI + 10 zile obținerea vizei, după care angajatul poate veni în România, în vederea începerii lucrului.

După sosirea în România, se încheie contractul de muncă, cu respectarea condițiilor pentru protecția muncii, medicina muncii și se asigură locuința angajatului – care la data depunerii cererii pentru permisul unic (de ședere) trebuie să fie valabil 1 an.
Obținerea permisului de ședere se obține în România, în perioada în care angajatul deja lucrează.

Gociu și Asociații Societate Civilă de Avocați oferă servicii de asistență/reprezentare în vederea obținerii atât a Avizului de Angajare, cât și asistență în vederea obținerii vizei cât și permisului de ședere și punem fi contactați, aici.

Fara comentarii

Lasa un comentariu